Search

6th to 10th Important Book Back Question & Answers Pdf Download

 

1. இந்திய அரசியலமைப்பு
2. வரலாறு
3. புவியியல்
4. பொருளாதாரம்
5. இயற்பியல்
6. வேதியியல்
7. உயிரியல்
8. விலங்கியல்

அரசு போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகும் அனைத்து மாணவர்களும் கட்டாயம் வைத்திருக்க வேண்டிய முக்கியமான குறிப்புகள் அடங்கிய தொகுப்பு

Click here to download pdf file

🔻🔻🔻

Click here to join Group4 whatsapp group

Click here to join WhatsApp group for Daily employment news

0 Comments:

Post a Comment